Jak uzyskać pomoc?


Doża Skarbonka to fundusz na nagłe i niespodziewane potrzeby dogów niemieckich zarówno znajdujących się pod opieką organizacji pomocowych, jak i w uzasadnionych przypadkach, posiadających właścicieli. 

Środki, które uda się zgromadzić w Skarbonce są przeznaczone przede wszystkim na leczenie w nagłych, jak też i ciężkich, przewlekłych przypadkach chorób dogów potrzebujących pomocy, ale także na utrzymanie psów bezpańskich i opiekę nad nimi do czasu znalezienia im domu, wykupywanie psów znajdujących się w niegodnych warunkach w celu  zapewniania im należytych warunków bytowych; pokrywanie kosztów transportu odebranych psów. 
Dogi posiadające właścicieli mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na zasadzie użyczenia, tzn. przynajmniej część otrzymanych pieniędzy powinna wrócić do Skarbonki czy to w postaci gotówki, czy w postaci rzeczy, które można spieniężyć na aukcjach charytatywnych na Dożą Skarbonkę.
Aby uzyskać pomoc finansową wystarczy zwrócić się do Dożej Skarbonki na adres e-mail: dozaskarbonka@gmail.com  i przedstawić sytuację doga, który potrzebuje wsparcia. Decyzja o udzieleniu takiej pomocy zapada komisyjnie i musi być jednogłośna. W skład komisji wchodzą cztery osoby – Członkowie Założyciele Skarbonki. Wysokość udzielonej pomocy jest zależna od zasobności Skarbonki, tak więc im więcej w niej będzie, tym większa suma może być użyczona. 

Uwaga! W przypadku dogów posiadających właścicieli Doża Skarbonka NIGDY nie pokrywa całości wydatków. Wymagany jest przynajmniej minimalny wkład własny właścicieli.